Označenie prevádzkovateľa a všeobecné údaje

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Dataprint sk s.r.o., so sídlom Obrancov mieru 15, 962 12 Detva, IČO: 46 931 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24445/S (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa dataprint.sk (ďalej ako „webová stránka“).

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ zdokumentované v príslušných interných predpisoch a v relevantnom prípade Vám ich poskytne.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (NariadenieZákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na telefónnom čísle 0940 737 750 alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@dataprint.sk.

Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

Účely a právne základy spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účely spracúvaniaPrávny základKategórie osobných údajovDoba uchovávania
Spracovanie účtovných dokladovČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákoných povinnostíBežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie)10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených na diaľku prostredncítvom webovej stránky), vrátane predzmluvných vzťahov (prijímanie objednávok, realizácia platby, dodanie tovaru a pod.)Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvyBežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k spoločnosti, ktorá je objendávateľom)Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie zákazníkov a kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôbČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie zákazníkov (kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb) na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva a vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúvBežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, príslušnosť / funckia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., email)5 rokov nasledujúcich po dodaní tovaru (zániku zmluvy)
Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (posykovanie informácií, odstúpenie od zmluvy)Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostíBežné osobné údajePočas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného na diaľku
Vybavovanie reklamáćií a vedenie evidencie podaných reklamáciíČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostíBežné osobné údaje3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostíBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a iných osobných údajov dotknutých osôb na webovej stránke a na profile prevázdkovateľa na sociálnych sieťach pri prezentačnej činnosti Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyFotografia, meno, priezvisko, povolanie, miesto výkonu povolania5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke,  profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, online chatu na webovej stránke Prevádzkovateľa, emailovej a telefonickej komunikácieČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti PrevádzkovateľaMeno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Organizovanie online súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov na komunikačných kanáloch Pevádzkovateľa (webová stránka, profil na sociálnych sieťach)Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyMeno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje (email)Počas trvania súťaže a pri výhercoch 3 roky odo dňa ukončenia súťaže
Posielanie newsletter-ovČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyE-mailová adresa3 roky odo dňa udelania súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií o aktuálnych ponukách a akciách Prevádzkovateľa zákazníkomČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v záujme na udržaní si stálej klientely prostredncítvom jej infomovania o nových a aktuálnych ponukách PrevádzkovateľaE-mailová adresa3 roky odo dňa uzatvorenia zmluvy (kúpy tovaru od Prevádzkovateľa) alebo do ohlásenia sa z odberu newslettru, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom analytických a retargetingových cookie súborov)Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyIP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa a preferenciách návštevníka webovej stránkyV závislosti od druhu cookie súboru, najdlhšie 2 roky odo dňa návštevy webovej stránky alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky, pri prihlásení sa do odberu newsletter-u, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti, pri vyhotovení Vašej fotografie a jej zverejnení na webovej stránke, pri zapojení sa do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaní elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) a spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva.

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov v prípade, ak si objednáte tovar prostredníctvom webovej stránky patria spoločnosti zabezpečujúce platobné služby (platobné brány).

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia v prípade Vášho súhlasu ukladá webová stránka.

Napokon, k príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj prevádzkovateľ sociálnej sieti Facebook v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach, online chatu na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach.

Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa môže v niektorých prípadoch prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Google, LLC a Facebook, Inc.. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie uvedených spoločností v programe EU–US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov.

K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc. prichádza aj v prípade, ak sa na základe Vášho súhlasu zapojíte do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom alebo v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo online chatu na webovej stránke Prevádzkovateľa. Prenos Vašich osobných údajov je aj v týchto prípadoch zabezpečený certifikáciou uvedenej spoločnosti v programe EU-US Privacy Shield.

Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo odvolať súhlas

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Dataprint sk s.r.o., Obrancov mieru 15, 962 12 Detva alebo
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@dataprint.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytneme do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytneme bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnený účtovať Vám za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.2.2022.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.